Διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού και σύγχρονη δουλεία

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017


Η Chiquita Holdings Limited και οι συνδεδεμένες εταιρείες της («Chiquita») δεν ανέχονται τη δουλεία ούτε την εμπορία ανθρώπων και η Chiquita εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού της, τόσο στις παγκόσμιες δραστηριότητές της όσο και τις επιχειρηματικές της συναλλαγές με προμηθευτές. 

Η Chiquita είναι ένας κορυφαίος διεθνής έμπορος και διανομέας (1) μπανανών και ανανάδων που πωλούνται παγκοσμίως τόσο με την επωνυμία Chiquita® όσο και με άλλες εμπορικές ονομασίες σας (στο εξής θα αναφέρονται ως Μπανάνες Chiquita) και (2) προϊόντων συσκευασμένης σαλάτας που πωλούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο με την επωνυμία Fresh Express® όσο και με άλλες εμπορικές ονομασίες (στο εξής θα αναφέρονται ως Fresh Express).

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο της Καλιφόρνιας περί Διαφάνειας στις Αλυσίδες Εφοδιασμού του 2010 και τον Νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Σύγχρονη Δουλειά του 2015, και σε μια προσπάθεια να εντοπίσει και να συμβάλλει στην εξάλειψη της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, η Chiquita λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού της αποκλείουν τέτοιες πρακτικές.

Λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των αλυσίδων εφοδιασμού τους, οι 2 βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Chiquita πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά όσον αφορά αυτούς τους σκοπούς.

Μπανάνες Chiquita

Η αλυσίδα εφοδιασμού για τις Μπανάνες Chiquita υποστηρίζει τη μεταφορά των προϊόντων μας από τη φυτεία στον καταναλωτή. Ένα μεγάλο ποσοστό των προϊόντων Μπανάνες Chiquita καλλιεργούνται σε ιδιόκτητες φυτείες της Chiquita, ενώ κάποιες αγοράζονται από καλλιεργητές με τους οποίους διατηρούμε μακροχρόνια συνεργασία και ένα μικρότερο ποσοστό από την ανοικτή/τρέχουσα αγορά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 

Πρώτον, η Μπανάνες Chiquita συμμετέχει ενεργά στον έλεγχο των αλυσίδων εφοδιασμού της, προκειμένου να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας με διάφορα μέσα, για παράδειγμα:

  • Οι συμφωνίες με τους προμηθευτές της Μπανάνες Chiquita συνήθως απαιτούν από τους προμηθευτές να πιστοποιήσουν ότι δεν χρησιμοποιούν παιδική εργασία, δεν χρησιμοποιούν καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, δεν παραβιάζουν το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης των εργαζομένων και ότι τα υλικά τους συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων. Η Μπανάνες Chiquita προβαίνει τακτικά σε αναθεώρηση των συμβάσεων με τους προμηθευτές και στην κατάρτιση ενός σχεδίου για να διασφαλίσει ότι αυτές οι απαγορεύσεις περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες με τους προμηθευτές.
     
  • Σύμφωνα με τη Στρατηγική Εφοδιασμού που εφαρμόζει η Μπανάνες Chiquita και η οποία ισχύει για τους πωλητές και προμηθευτές της, πρέπει να ελέγξουν οι ίδιοι ότι οι εργαζόμενοί τους είναι ελεύθεροι να φύγουν από τον χώρο εργασίας μετά τις προγραμματισμένες ώρες εργασίας τους και ότι είναι ελεύθεροι να τερματίσουν την απασχόλησή τους μετά από εύλογη ειδοποίηση.
     
  • Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Μπανάνες Chiquita ενσωματώνεται στις συμβάσεις με τους πωλητές και προμηθευτές και απαιτεί τη συμμόρφωση με τις Συμβάσεις 29 και 104 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) που απαγορεύουν την καταναγκαστική εργασία και τη δουλεία. Μέσω αυτών των ετήσιων συμβάσεων, οι προμηθευτές μας πιστοποιούν ότι συμμορφώνονται με τους νόμους σχετικά με τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων στις αντίστοιχες χώρες τους.
     
  • Όλες οι ιδιόκτητες φυτείες της Chiquita είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο SA8000, το οποίο βεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις κατά της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας. Η Chiquita είναι ο μοναδικός όμιλος στον κλάδο της μπανάνας που πιστοποίησε όλες τις φυτείες της με το πρότυπο SA 8000. Το πρότυπο SA 8000, που έχει αναπτυχθεί από τον οργανισμό Social Accountability International, παρέχει πρότυπα που βασίζονται σε εθνικές νομοθεσίες, διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στις συμβάσεις της ILO.  Όλες οι ιδιόκτητες φυτείες της Chiquita και ένας αυξανόμενος αριθμός ανεξάρτητων καλλιεργητών μπανάνας και ανανά που εργάζονται για λογαριασμό της Μπανάνες Chiquita έχουν πιστοποιηθεί από την οργάνωση Rainforest Alliance. Η Rainforest Alliance είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική, περιβαλλοντική οργάνωση της οποίας η αποστολή περιλαμβάνει την προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων και της ευμάρειας των κοινοτήτων. Η συμμόρφωση με τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ είναι υποχρεωτική. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν την αυστηρή απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι ιδιόκτητες φυτείες της Chiquita και πολλοί καλλιεργητές μπανάνας και ανανά ελέγχονται τακτικά από την οργάνωση Rainforest Alliance και από ανεξάρτητους ελεγκτές εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000.

Δεύτερον, οι βασικές συμβάσεις που διατηρούμε με τους καλλιεργητές παρέχουν στην Μπανάνες Chiquita το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους στις εγκαταστάσεις ή/και στις φυτείες όποτε το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του προμηθευτή ή του καλλιεργητή με τα πρότυπα της εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν πρότυπα για την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία στις αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν είτε από την Μπανάνες Chiquita είτε από τρίτο μέρος.

Τρίτον, η Μπανάνες Chiquita υποχρεώνει τους προμηθευτές να πιστοποιούν ότι τα υλικά που ενσωματώνονται στο προϊόν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί δουλείας και εμπορίας ανθρώπων της χώρας ή των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Όπως περιγράφεται παραπάνω, βάσει των συμφωνιών μας μαζί τους, οι προμηθευτές πρέπει να πιστοποιήσουν ότι συμμορφώνονται με αυτούς τους νόμους. Οι πωλητές και οι προμηθευτές πρέπει να πιστοποιήσουν ότι οι εργαζόμενοί τους είναι ελεύθεροι να φύγουν από τον χώρο εργασίας μετά τις προγραμματισμένες ώρες εργασίας τους και ότι μπορούν να τερματίσουν την απασχόλησή τους μετά από εύλογη ειδοποίηση. Επιπλέον, η απαγόρευση της χρήσης καταναγκαστικής εργασίας και δουλείας στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει η Μπανάνες Chiquita ενσωματώνεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πωλητές και προμηθευτές.

Τέταρτον, η Μπανάνες Chiquita εφαρμόζει εσωτερικά πρότυπα και διαδικασίες λογοδοσίας για τους εργαζόμενους και τους αναδόχους που δεν πληρούν τα πρότυπα της εταιρείας σχετικά με την απαγόρευση της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων. Εάν οι προμηθευτές/ανάδοχοι παραβιάσουν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Μπανάνες Chiquita ως προς αυτό, η Μπανάνες Chiquita έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο προμηθευτή/ανάδοχο. Η Chiquita έχει πολιτική μηδενικής ανοχής για τις παραβιάσεις των προτύπων της Chiquita αναφορικά με την απαγόρευση της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων από τους εργαζόμενούς της.

Τέλος, η Μπανάνες Chiquita προσφέρει τακτική εκπαίδευση σε όλους τους εργαζόμενους και το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας που φέρουν την άμεση ευθύνη για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Το τελευταίο πρόγραμμα εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε το 2016 και συμπεριλάμβανε πληροφορίες σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία, καθώς και για την αναγνώριση και μείωση των κινδύνων εντός των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η ανάγκη αξιολόγησης και αντιμετώπισης των κινδύνων εμπορίας ανθρώπων και δουλείας στις αλυσίδες εφοδιασμού των προϊόντων μας αποτελεί εδώ και πολύ καιρό κομμάτι της δέσμευσής μας στην Εταιρική Ευθύνη και θα παραμείνει σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης των προμηθευτών μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παγκόσμιες δραστηριότητες και δεσμεύσεις μας, ανατρέξτε στην Έκθεση Βιωσιμότητας της εταιρείας μας που δημοσιεύτηκε φέτος, την οποία μπορείτε να λάβετε από τον ιστότοπο http://www.chiquita.com

Fresh Express

Όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου Chiquita, η Fresh Express δεν ανέχεται τις πρακτικές εμπορίας ανθρώπων ή δουλείας.  Ο κίνδυνος δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων στις αλυσίδες εφοδιασμού της Fresh Express θεωρείται πολύ χαμηλότερος από εκείνον που υφίσταται για τις δραστηριότητες της Μπανάνες Chiquita, καθώς τα προϊόντα της Fresh Express προέρχονται κυρίως από προμηθευτές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη δουλειάς, ο κίνδυνος δουλείας θεωρείται χαμηλός. Κατά συνέπεια, τα βήματα για τη διασφάλιση της μη ύπαρξης δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων στις αλυσίδες εφοδιασμού δεν χρειάζεται να είναι τόσο αυστηρά όσο εκείνα που εφαρμόζονται στην περίπτωση της Μπανάνες Chiquita.  

Η Fresh Express υποχρεώνει στις συμβάσεις της τους προμηθευτές της να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων κατά της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.  Όταν οι προμηθευτές υπογράφουν μια σύμβαση με τη Fresh Express, εγγυώνται ότι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση αποτελεί αθέτηση των όρων της σύμβασης και παράβαση του νόμου. Οι συμβάσεις επιτρέπουν τη διενέργεια ελέγχου των προτύπων επιδόσεων του προμηθευτή, ο οποίος έλεγχος περιλαμβάνει και τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία.

Η Fresh Express προμηθεύεται τα υλικά και τα προϊόντα της από ευυπόληπτες εταιρείες με υψηλά πρότυπα.

Αυτά τα υψηλά πρότυπα και οι απαιτήσεις σχετικά με την απαγόρευση της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων μας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δέσμευσής μας να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές μας.