Νόμος περί Διαφάνειας στην Αλυσίδα Εφοδιασμού του 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 2010

Υποχρεωτική Κοινοποίηση Βάσει του Νόμου περί Διαφάνειας στην Αλυσίδα Εφοδιασμού του 2010 της Καλιφόρνιας

Η Chiquita Brands International, Inc. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της («Chiquita») αναγνωρίζουν τη θηριωδία της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων που συνεχίζει να υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. Σε συμμόρφωση με τον Νόμο περί Διαφάνειας στην Αλυσίδα Εφοδιασμού του 2010 της Καλιφόρνιας και με σκοπό να βοηθήσει στην εξάλειψη αυτών των θηριωδιών, η Chiquita έχει προβεί σε ορισμένα βήματα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού της δεν συνεισφέρουν στη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων.

Πρώτον, η Chiquita ελέγχει τις αλυσίδες εφοδιασμού της προκειμένου να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους εμπορίας ανθρώπων και δουλείας μέσω διάφορων μέσων:

  • Οι συμφωνίες με τους προμηθευτές της Chiquita συνήθως απαιτούν από τους προμηθευτές να πιστοποιήσουν ότι δεν χρησιμοποιούν παιδική εργασία, δεν χρησιμοποιούν καταναγκαστική εργασία, δεν παραβιάζουν το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης των εργαζόμενων και ότι τα υλικά τους συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων. Η Chiquita έχει ξεκινήσει την αναθεώρηση των συμβάσεών της και χαράζει ένα σχέδιο για να εξασφαλίσει ότι αυτές οι απαγορεύσεις περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες με τους προμηθευτές.
  • Σύμφωνα με τη Στρατηγική Εφοδιασμού της Chiquita, που ισχύει για τους πωλητές και προμηθευτές της, πρέπει να ελέγξουν οι ίδιοι ότι οι εργαζόμενοί τους είναι ελεύθεροι να φύγουν από τον χώρο εργασίας μετά από τις προγραμματισμένες ώρες εργασίας τους και ότι είναι ελεύθεροι να τερματίσουν την απασχόλησή τους μετά από εύλογη ειδοποίηση.
  • Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Chiquita ενσωματώνεται στις συμβάσεις της με τους πωλητές και προμηθευτές και απαιτεί συμμόρφωση με τις Συμβάσεις 29 και 104 της ΔΟΕ που απαγορεύουν την καταναγκαστική εργασία και τη δουλεία. Μέσα από αυτές τις ετήσιες συμβατικές συμφωνίες, οι προμηθευτές μας πιστοποιούν ότι συμμορφώνονται με τους νόμους σχετικά με τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων στις αντίστοιχες χώρες τους.
  • Όλες οι ιδιόκτητες φυτείες της Chiquita και πολλοί από τους ανεξάρτητους καλλιεργητές μπανάνας και ανανά της Chiquita έχουν πιστοποιηθεί από την οργάνωση Rainforest Alliance και το πρότυπο SA8000 ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις κατά της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας. Η οργάνωση Rainforest Alliance είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική, περιβαλλοντική οργάνωση της οποίας η αποστολή περιλαμβάνει την προώθηση της ευημερίας των εργαζόμενων και της ευμάρειας των κοινοτήτων. Η συμμόρφωση με τις Συμβάσεις της ΔΟΕ και τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, ειδικά με τις απαγορεύσεις κατά της καταναγκαστικής εργασίας, είναι υποχρεωτική. Το πρότυπο SA8000, που έχει αναπτυχθεί από τον οργανισμό Social Accountability International, παρέχει πρότυπα που βασίζονται σε εθνικές νομοθεσίες, διεθνείς κανόνες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συμβάσεις της ΔΟΕ. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν την αυστηρή απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας.

Οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται υπό εξέλιξη και αξιολογούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια για τη μείωση του κινδύνου της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας. Ωστόσο, οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται από την Chiquita, τους προμηθευτές και τους πωλητές και, όσον αφορά τις ιδιόκτητες φυτείες της Chiquita και πολλούς καλλιεργητές μπανάνας και ανανά, από τους εξουσιοδοτημένους ανεξάρτητους ελεγκτές της Rainforest Alliance και του SA 8000.

Δεύτερον, η Chiquita διεξάγει τυχαίους ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις των προμηθευτών και καλλιεργητών για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση των προμηθευτών με τα πρότυπα της εταιρείας για την εμπορία ανθρώπων και τη δουλειά στις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται από την Chiquita, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης σε Ανεξάρτητο Ανάδοχο για την εκτέλεση πρόσθετων επιτόπιων επαληθεύσεων.

Τρίτον, η Chiquita απαιτεί από τους προμηθευτές να πιστοποιήσουν ότι τα υλικά που ενσωματώνονται στο προϊόν συμμορφώνονται με τους νόμους περί δουλείας και εμπορίας ανθρώπων της χώρας ή των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Όπως περιγράφεται παραπάνω, βάσει των συμφωνιών, οι προμηθευτές πρέπει να πιστοποιήσουν ότι συμμορφώνονται με αυτούς τους νόμους. Οι πωλητές και οι προμηθευτές πρέπει να πιστοποιήσουν ότι οι εργαζόμενοί τους είναι ελεύθεροι να φύγουν από τον χώρο εργασίας μετά από τις προγραμματισμένες ώρες εργασίας τους και ότι μπορούν να τερματίσουν την απασχόλησή τους μετά από εύλογη ειδοποίηση. Και τέλος, η απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας του Κώδικα Δεοντολογίας της Chiquita ενσωματώνεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πωλητές και προμηθευτές.

Τέταρτον, η Chiquita εφαρμόζει εσωτερικά πρότυπα και διαδικασίες λογοδοσίας για τους εργαζόμενους και τους αναδόχους που δεν πληρούν τα πρότυπα της εταιρείας σχετικά με την απαγόρευση της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων. Εάν οι προμηθευτές/ανάδοχοι παραβιάσουν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Chiquita ως προς αυτό, η Chiquita έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από αυτόν τον προμηθευτή/ανάδοχο. Η Chiquita έχει πολιτική μηδενικής ανοχής για τις παραβιάσεις των προτύπων της Chiquita σχετικά με την απαγόρευση της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων από τους εργαζόμενούς της.

Τέλος, η Chiquita προσφέρει ετήσια εκπαίδευση σε όλους τους εργαζόμενους και το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας που έχουν άμεση ευθύνη για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία, καθώς και την αναγνώριση και μείωση των κινδύνων εντός των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η ανάγκη αξιολόγησης και αντιμετώπισης των κινδύνων εμπορίας ανθρώπων και δουλείας στις αλυσίδες εφοδιασμού των προϊόντων μας αποτελεί εδώ και πολύ καιρό μέρος της δέσμευσής μας στην Εταιρική Ευθύνη και θα παραμείνει σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης των προμηθευτών μας. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από τους προμηθευτές, τους πωλητές και τους εργαζόμενούς μας να συμμορφώνονται με την απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας της Chiquita.