supply chain

Chiquita Holdings Limited: Δήλωση ενεργειών για το 2018 σχετικά με θέματα διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού και σύγχρονης δουλείας

Η παρούσα δήλωση εξηγεί την πολιτική για τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων και περιγράφει τις ενέργειες που αναλαμβάνει η Chiquita Holdings Limited, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σύμφωνα με την παράγραφο 54(2) του Νόμου του 2015 του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Σύγχρονη Δουλεία («MSA») και του Νόμου του 2010 της Καλιφόρνιας περί Διαφάνειας στις Αλυσίδες Εφοδιασμού («CA-TISCA»). Η παρούσα έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, όπως απαιτείται από τους νόμους MSA ή CA- TISCA.

Η Chiquita Holdings Limited και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (ο «Όμιλος CHL») είναι μια ιδιωτική, οικογενειακή επιχείρηση, η οποία κατέχει ηγετική θέση διεθνώς στον τομέα της εμπορίας και διανομής (i) μπανάνας και ανανάδων που πωλούνται σε όλον τον κόσμο με το σήμα της Chiquita® και με άλλες εμπορικές ονομασίες («Chiquita») και (ii) συσκευασμένων σαλατών που πωλούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες με το σήμα Fresh Express® και με άλλες εμπορικές ονομασίες («Fresh Express»).

Δεν ανεχόμαστε τη δουλεία ούτε την εμπορία ανθρώπων και ο Όμιλος CHL έχει θεσπίσει σχετικές πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει στις αλυσίδες εφοδιασμού, τόσο στις παγκόσμιες δραστηριότητές του όσο και στις συναλλαγές με προμηθευτές και πωλητές. Σε συμμόρφωση με τον Νόμο της Καλιφόρνιας του 2010 περί Διαφάνειας στις Αλυσίδες Εφοδιασμού και τον Νόμο του 2015 του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Σύγχρονη Δουλειά, και σε μια προσπάθεια να εντοπίσει και να συμβάλλει στην εξάλειψη της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, ο Όμιλος CHL λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού του αποκλείουν τέτοιες πρακτικές.

Δεδομένης της μεγάλης ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν οι αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ τους, η εφαρμογή στην πράξη των εν λόγω πολιτικών στις δύο κύριες επιχειρήσεις του Ομίλου CHL ενδέχεται να διαφέρει, καθώς εξαρτάται από το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επομένως, οι δραστηριότητες της Chiquita και της Fresh Express αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε ό,τι αφορά αυτούς τους σκοπούς.

Όμιλος Chiquita – Μπανάνες και ανανάδες

Ποιοι είμαστε

Η Chiquita καλλιεργεί και προμηθεύεται μπανάνες και ανανάδες σε 10 χώρες στη Νότια και Κεντρική Αμερική, με αλυσίδες διανομής σε 70 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αλυσίδα εφοδιασμού της Chiquita υποστηρίζει τη μεταφορά των προϊόντων μας από τη φυτεία στον καταναλωτή.

Η στάση της Chiquita απέναντι στη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων

Η Chiquita επιτυγχάνει θετικό και σημαντικό αντίκτυπο εφαρμόζοντας τις αρχές της βιωσιμότητας σε όλες τις επιχειρηματικές πρακτικές της. Για να είναι επιτυχής, η Chiquita αναγνωρίζει τη σημασία της υποστήριξης των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των κοινοτήτων, της βιομηχανίας φρούτων ως σύνολο, καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε όλοι. Για να περιγράψουμε συλλογικά αυτές τις πρωτοβουλίες, χρησιμοποιούμε την εμβληματική φράση «Πίσω από το Μπλε Αυτοκόλλητο». Η προσέγγιση «Πίσω από το Μπλε Αυτοκόλλητο» αφορά επομένως τη βιωσιμότητα και είναι βαθιά ριζωμένη στον οργανισμό μας. Η Chiquita προσπαθεί (i) να παρέχει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, (ii) να προστατεύει το περιβάλλον, (iii) να διασφαλίζει βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές, (iv) να σέβεται στους εργαζομένους της και (v) να υποστηρίζει τις κοινότητές της.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Chiquita απαγορεύει την καταναγκαστική εργασία και τη δουλεία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεών μας με προμηθευτές και πωλητές ενώ, κατά περίπτωση και όπου αρμόζει, συμπεριλαμβάνει διατάξεις για τη συμπερίληψη των αρχών (i) των συμβάσεων 29 και 104 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας («ΔΟΕ») σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης καταναγκαστικής εργασίας και δουλείας και (ii) της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ειδικότερα τις πολιτικές εκείνες που καλύπτουν κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, όπως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, που επίσης απαγορεύουν την καταναγκαστική εργασία. Οι βασικές συμβάσεις μας με τους καλλιεργητές παρέχουν στην Chiquita το δικαίωμα, όποτε το θεωρεί απαραίτητο, να διενεργεί ελέγχους στις εγκαταστάσεις ή/και στις φυτείες και να αξιολογεί τη συμμόρφωση του προμηθευτή ή του καλλιεργητή με τα πρότυπά της που απαγορεύουν την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία στις αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν είτε από την Chiquita είτε από τρίτους. Μέσω αυτών των ετήσιων συμβάσεων, διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας συμμορφώνονται με τους νόμους σχετικά με τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων στις αντίστοιχες χώρες τους. Η Chiquita εξετάζει με προνοητικότητα τις συμβάσεις της με τους προμηθευτές, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα.

Η παγκόσμια ομάδα ανθρωπίνων πόρων της Chiquita είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Η Chiquita επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι καθιερωμένες μας πολιτικές και διαδικασίες πληρούν τα διεθνή πρότυπα και επικυρώνονται από οργανισμούς τρίτων. Εκτός από τις φυτείες που αποκτήθηκαν πρόσφατα, όλες οι φυτείες της Chiquita είναι πιστοποιημένες κατά SA 8000 και από την οργάνωση Rainforest Alliance ως συμμορφούμενες με τις διατάξεις για την καταπολέμηση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας. Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός ανεξάρτητων καλλιεργητών μπανάνας και ανανάδων Chiquita διαθέτουν πιστοποίηση από την οργάνωση Rainforest Alliance. Η οργάνωση Rainforest Alliance είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική, περιβαλλοντική οργάνωση της οποίας η αποστολή περιλαμβάνει την προώθηση της ευημερίας των εργαζόμενων και της ευμάρειας των κοινοτήτων. Το SA8000, ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό Social Accountability International, θεσπίζει κριτήρια με βάση εθνικές νομοθεσίες, διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τις συμβάσεις της ΔΟΕ. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν την αυστηρή απαγόρευση της χρήσης καταναγκαστικής εργασίας. Οι φυτείες της Chiquita, καθώς και οι φυτείες άλλων καλλιεργητών μπανάνας και ανανά, ελέγχονται τακτικά από την οργάνωση Rainforest Alliance ή/και από εξουσιοδοτημένους ανεξάρτητους ελεγκτές του SA 8000.

Η Chiquita διατηρεί εσωτερικά πρότυπα και διαδικασίες λογοδοσίας για εργαζομένους και συμβαλλόμενους που δεν πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας. Εάν οι προμηθευτές/συμβαλλόμενοι δεν συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Chiquita σε ό,τι αφορά τα παραπάνω, η Chiquita διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Chiquita επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε αθέτηση της πολιτικής της από προμηθευτές/συμβαλλόμενους.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

Η Chiquita πιστεύει ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων είναι μέσω της υποστήριξης νόμιμων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Είμαστε η μοναδική πολυεθνική εταιρεία μπανάνας στον κλάδο που έχουμε συνάψει διεθνή συμφωνία-πλαίσιο με τη Διεθνή Ένωση Εργαζομένων στους τοµείς των Τροφίµων, της Γεωργίας, των Ξενοδοχείων, των Εστιατορίων, της Τροφοδοσίας, των Προϊόντων Καπνού και σε συναφείς τοµείς («IUF»), μια παγκόσμια ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων με μέλη σε μια ποικιλία βιομηχανιών. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την ύπαρξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να διαπραγματευόμαστε καλή τη πίστει με εντιμότητα και έννομο συμφέρον στην ευημερία και τα συμφέροντα των εργαζομένων μας. Κατά τη διάρκεια του 2018, η Chiquita διοργάνωσε πολλαπλές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφόρων συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις προμηθεύτριες χώρες.

Δικαιώματα του παιδιού

Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μέλη κοινοτήτων σε περισσότερες από 21 χώρες. Οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα μάς ενθαρρύνουν να εξετάζουμε τον αντίκτυπο που προκαλείται από ή αποδίδεται στις δικές μας δραστηριότητες και αλυσίδες εφοδιασμού. Η Chiquita καθοδηγείται από αυτές τις αρχές και υπό αυτό το πρίσμα συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις, για να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες να ακμάσουν μέσω της από μέρους μας υποστήριξης πρωτοβουλιών στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης.

Παρακολουθούμε, ελαχιστοποιούμε και, όπου είναι απαραίτητο, λειτουργούμε διορθωτικά σε κάθε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των κοινοτήτων μας. Για τον σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκε η Article One, μια συμβουλευτική εταιρεία ανθρώπινων δικαιωμάτων, για να βοηθήσει την Chiquita να αξιολογήσει με προνοητικότητα τα δικαιώματα του παιδιού στις φυτείες που διατηρούμε στην Κόστα Ρίκα και τον Παναμά. Κατόπιν αιτήματός μας, η Article One διεξήγαγε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η πρώτη αξιολόγηση του κλάδου σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού στα χωριά που μας περιβάλλουν στην Κόστα Ρίκα και τον Παναμά. Ανάμεσα στα πολλά θετικά χαρακτηριστικά της Chiquita σε αυτές τις περιοχές, μεταξύ των οποίων μια ισχυρή νοοτροπία σεβασμού και μη αποκλεισμού, η ομάδα αξιολόγησης δεν βρήκε στοιχεία που να υποδεικνύουν παιδική εργασία σε καμία από τις φυτείες που επισκέφτηκε, ενώ επιβεβαίωσε την αυστηρή και πλήρη τήρηση των απαιτήσεων επαλήθευσης της ηλικίας τη στιγμή της πρόσληψης.

Εμπιστευτική γραμμή βοήθειας

Ο Όμιλος CHL διατηρεί μια γραμμή βοήθειας που παρέχεται από έναν ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών, την οποία οι εργαζόμενοι και άλλα τρίτα πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν εμπιστευτικά και ανώνυμα για να αναφέρουν υπόνοιες παραβιάσεων δεοντολογικής ή νομικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που αφορούν τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων. Τα άτομα που αναφέρουν τις ανησυχίες τους προστατεύονται από αντίποινα.

Προτεραιότητες της Chiquita για το 2019 κι έπειτα

Στρατηγική αξιολόγησης της βιωσιμότητας
Η προσέγγιση «Πίσω από το Μπλε Αυτοκόλλητο» αρχίζει να καταλαμβάνει ηγετική θέση στον κλάδο σε θέματα βιωσιμότητας. Οι στόχοι της Chiquita είναι (i) να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον κλάδο υιοθετώντας δραστηριότητες με απόλυτα βιώσιμο προφίλ, (ii) να διασφαλίσει ότι οι κοινότητες που υπηρετούμε ευημερούν και (iii) να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων και τη μείωση της φτώχειας.

Αυτή η στρατηγική αποτυπώνεται στη δέσμευση της Chiquita να αξιολογεί και να εξετάζει συνεχώς τις δραστηριότητές μας με στόχο τη βελτίωση των κοινοτήτων που υπηρετούμε και την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας σε όλες τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας.

 

Fresh Express Group – Σαλάτες, φυλλώδη πράσινα και άλλα λαχανικά

Μαζί με τον υπόλοιπο Όμιλο CHL, η Fresh Express υποστηρίζει τα δικαιώματα όλων των ατόμων και εργαζομένων να είναι ελεύθεροι από συνθήκες δουλείας στον χώρο εργασίας. Η Fresh Express δεν ανέχεται πρακτικές παιδικής εργασίας, εμπορίας ανθρώπων ή δουλείας.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού της Fresh Express τροφοδοτούνται κυρίως από προμηθευτές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις συμβάσεις της με τους προμηθευτές, η Fresh Express απαιτεί τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για την καταπολέμηση της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων. Οι προμηθευτές που υπογράφουν συμβάσεις με τη Fresh Express δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και ότι οποιαδήποτε μη συμμόρφωση αποτελεί αθέτηση των όρων της σύμβασης και παράβαση του νόμου. Η Fresh Express προμηθεύεται τα υλικά και τα προϊόντα της από ευυπόληπτες εταιρείες με υψηλά πρότυπα. Αυτά τα υψηλά πρότυπα και οι απαιτήσεις σχετικά με την απαγόρευση της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων μας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δέσμευσής μας να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές μας.

Η εμπιστευτική γραμμή βοήθειας του Ομίλου CHL που αναφέρθηκε παραπάνω σχετικά με τον Όμιλο Chiquita ισχύει εξίσου για τον Όμιλο Fresh Express.

 

Έγκριση

Η παρούσα δήλωση αποτελεί τη δήλωση περί σύγχρονης δουλείας και εμπορίας ανθρώπων της Chiquita Holdings Limited και όλων των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νόμων MSA ή CA-TISCA για το 2018 και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 28 Φεβρουαρίου 2019.