Φορολογική Πολιτική

Η Chiquita είναι ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει να πληρώνει φόρους, καθώς και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Φορολογική Πολιτική Ομίλου Chiquita 

Η φορολογία των πολυεθνικών εταιρειών είναι περίπλοκη.  Ωστόσο, μια θεμελιώδης αρχή που αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο είναι ότι τα κέρδη μιας εταιρείας θα πρέπει να φορολογούνται όταν δημιουργείται αξία. Η Chiquita ακολουθεί αυτήν την αρχή. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα στις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε και συνεισφέρουμε στις εθνικές και τοπικές οικονομίες μέσω φόρων, δασμών, εισφορών και φιλανθρωπικών προσφορών. Η Chiquita καταβάλλει επίσης φόρους από τις εισπράξεις που συγκεντρώνει από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

Δέσμευση για συμμόρφωση

Μια βασική αρχή της πολιτικής της Chiquita είναι η τήρηση της διαφάνειας και η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης.  Επιδιώκουμε μια υγιή και ομαλή συνεργασία με όλες τις φορολογικές αρχές.  Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται και οι φόροι καταβάλλονται στην ώρα τους σε κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τους τοπικούς και διεθνείς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  Υποβαλλόμαστε τακτικά σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. Βλέπουμε αυτούς τους ελέγχους σαν ευκαιρία να πιστοποιήσουμε τις πρακτικές μας.

Ο όγκος των ροών προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ οντοτήτων εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας της Chiquita είναι σημαντικός.  Η πολιτική της Chiquita σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση συναλλαγών τέτοιου τύπου βασίζεται σε μια πλήρη λειτουργική ανάλυση των στοιχείων που προσδίδουν αξία στην επιχείρησή μας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι οντότητες αμείβονται με βάση τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τους νόμους κάθε χώρας.

Εμπλοκή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Το Τμήμα Φορολογίας της Chiquita εμπλέκεται σε όλες τις σχετικές πτυχές της επιχείρησής μας και συνεργάζεται στενά με τη διοίκηση, προκειμένου να παρέχει καθοδήγηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργασίες μας είναι αποδοτικές και συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις. Το Τμήμα Φορολογίας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής του Ομίλου.

Στάση απέναντι σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού

Η Chiquita δεν εμπλέκεται σε τεχνητή δημιουργία δομών ούτε σε τεχνητούς οικονομικούς διακανονισμούς που δεν σχετίζονται με πραγματικές επιχειρηματικές συναλλαγές και δημιουργούνται με κύριο στόχο τη μείωση των φορολογικών οφειλών του ομίλου. Η Chiquita δεν ασκεί κανενός είδους πίεση για πιο ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στις κυβερνήσεις που τη φιλοξενούν.

Διαφάνεια και απλοποίηση

Η Chiquita χαιρετίζει την πρωτοβουλία της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα, την πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (πρωτοβουλία BEPS), μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οτιδήποτε συνεπάγεται τυποποίηση, απλοποίηση και διαφάνεια των φορολογικών πρακτικών.

Στάση απέναντι σε φορολογικούς κινδύνους και τρόπος αντιμετώπισής τους

Μια πολυεθνική επιχείρηση όπως η Chiquita εκτίθεται σε διάφορους φορολογικούς κινδύνους, οι οποίοι απορρέουν κυρίως από την περιπλοκότητα της συμμόρφωσής της με τις κείμενες διατάξεις, τις συνεχείς αλλαγές των φορολογικών κανόνων, την υποκειμενικότητα και τις αντιφάσκουσες νομοθεσίες μεταξύ των διαφορετικών περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Η διοίκηση της Chiquita κατανοεί τη σημασία της αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων και έχει αναπτύξει συστήματα για τη διαχείρισή τους. Ένα από αυτά τα συστήματα είναι η διασφάλιση ότι ο όμιλος διαθέτει κατάλληλη ομάδα που επιλαμβάνεται των φορολογικών θεμάτων με επαρκώς στελεχωμένο και καταρτισμένο προσωπικό, η οποία συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας, σε όλες τις σημαντικές συναλλαγές και στους υποχρεωτικούς ελέγχους στους οποίους πρέπει να υποβάλλονται οι διαφορετικές εταιρείες του ομίλου.

Το Τμήμα Φορολογίας του Ομίλου Chiquita απαρτίζεται από μια ομάδα επαγγελματιών εξειδικευμένων σε θέματα φορολογίας, οι οποίοι κατέχουν στρατηγικές θέσεις εντός του οργανισμού. Αναπτύχθηκαν εσωτερικοί έλεγχοι και διαδικασίες κλιμάκωσης με σκοπό τον εντοπισμό, την ποσοτικοποίηση και τη διαχείριση βασικών κινδύνων (μεταξύ των οποίων η πλήρης συμμόρφωση με το IAS12 για τον όμιλο και τα ASC740 και 450 για τον υποόμιλο των ΗΠΑ).

Η φορολογική ομάδα της Chiquita πραγματοποιεί συχνές συνεδριάσεις με τη διοίκηση, την οποία ενημερώνει για όλους τους φορολογικούς κινδύνους που εντοπίζονται.   Η Chiquita χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα, προκειμένου να μειώσει στο ελάχιστο τον φορολογικό κίνδυνο, όπως πλήρως αυτοματοποιημένα εργαλεία φορολογικών συναλλαγών για φόρο επί των πωλήσεων/ΦΠΑ και ειδικό εταιρικό λογισμικό συμμόρφωσης με τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται κατάλληλο.

Η Chiquita θεωρεί ότι η δημοσίευση αυτής της φορολογικής στρατηγικής συνάδει με τα καθήκοντα που απορρέουν από το Πρόγραμμα 19 του Δημοσιονομικού Νόμου 2016 για τη δημοσίευση της φορολογικής στρατηγικής του ομίλου στο τρέχον οικονομικό έτος.

  • Εξατομικευμένες επιλογές συνταγών: Αποκτήστε πρόσβαση σε προηγμένα φίλτρα, βαθμολογήστε τις συνταγές και αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας στον προσωπικό σας λογαριασμό.
  • Προνομιακή πρόσβαση σε ειδικές προσφορές και διαγωνισμούς.
  • Ρυθμίστε τις προτιμήσεις διατροφής σας και αποθηκεύστε τα αγαπημένα σας άρθρα σχετικά με τον τρόπο ζωής σας.

Ελα μαζί μας!

Συμμετοχή στην κοινότητα Chiquita και πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο μπανάνας!